Jak je to s požárními hlásiči i starších bytových domů?

S nabytím účinnosti vyhlášky číslo 23/2008 Sb. vznila diskuze na téma jak je to s montáží kouřových čidel u starších bytových domů. Mnohé společnosti využili neznalosti zákona a začali přesvědčovat mnohé důvěřivé občany o nutmosti montáže těchto zařízení. Mohé informace o nepravosti a až zneužití důvěřivosti spoluobčanů.

 Pro posouzení zveřejňujeme citaci paragrafu, který problematiku starších budov popisuje.

§ 30 vyhlášky 23/2008

Užívání stavby

(1) Při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo

zahájeno její užívání.

(2) Při úpravě interiéru stavby nepodléhající řízení podle zvláštního právního předpisu 4) musí být postupováno v souladu s podmínkami uvede- nými v příloze č. 6 a v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2.

(3) V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek překročit rozsah uvedený v příloze č. 6. Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A.

(4) Při užívání prostoru s výskytem hořlavé kapaliny se postupuje podle podmínek uvedených v příloze č. 7 a podle podmínek stanovených v české technické normě uvedené

v příloze č. 1 části 1 bodu 10.

(5) V ubytovací části stavby zařízení staveniště nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob.

(6) Technické zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii, musí být zřetelně označeno štítkem obsahujícím informaci o určení zařízení a charakteristice nebezpečí.

(7) V řadové, hromadné nebo vícepodlažní jednotlivé volně stojící a nebo přistavěné garáži nesmí být umístěno motorové vozidlo pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů.

(8) V podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva.

(9) V garáži nesmí být ukládány tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny.

(10) Není-li bezpečná vzdálenost tepelného zařízení vyrobeného před účinností této vyhlášky stanovena návodem výrobce, stanoví se tato vzdálenost podle přílohy č. 8.

 

V následujícím období budeme situaci ohledně interpretace vyhlášky sledovat a budeme přinášet další informace.