Regulovaný nájem: jak se má podle ministerstva zvyšovat

Následující přehled je oficiálním výkladem ministerstva pro místní rozvoj k tomu, jak se má zvyšovat regulovaný nájem.

Koho se zvyšování nájemného podle zákona 107/2006 Sb. týká?

Zákon 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmu, se týká jen domácností, které žijí v pronájmu s regulovaným nájmem (nejčastěji je pronajímatelem obec, ale může jít také o soukromé pronajímatele). Takovou domácností je zhruba každá šestá v ČR.

Proč byl zákon o jednostranném zvyšování nájemného přijat?

Zákon schválila v prvním pololetí roku 2006 Poslanecká sněmovna v minulém funkčním období jako plán postupného sbližování hladiny regulovaného a tržního nájmu. Regulované nájemné bylo ve většině případů tak nízké, že jeho výnos neumožňoval vlastníkům zajistit plnou péči o svůj majetek a mnozí museli na provoz svých domů dodatečně přispívat. Na tento stav podali také proti České republice někteří vlastníci stížnost u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku s poukazem, že je omezováno jejich ústavní právo volného nakládaní se svým majetkem.

Jaký je postup stanovení výše nájemného dle zákona?

Ke sbližování výše uvedených hladin nájemného dochází ve čtyřech krocích: první proběhl k 1. 1. 2007, druhý je platný k 1. 1. 2008. Každý z těchto kroků znamenal zvýšení nájemného v průměru o zhruba 20 %. Třetí krok dle tohoto zákona byl vyhlášen v červnu a jeho realizace nastane nejdříve k 1. 1. 2009. Záleží jen na vlastnících nemovitostí, v jakém rozsahu tohoto možného povoleného zvýšení nájemného využijí, nájemníkům však musí svůj záměr oznámit alespoň s tříměsíčním předstihem. Data pro stanovení povoleného přírůstku vycházejí z údajů ministerstva financí, které monitoruje vývoj kupních cen bytů.

Jak dlouho bude regulace pokračovat? Na základě jakých dat se výpočty realizují?

Poslední krok bude učiněn v roce 2010 a výši cílového nájemného opět sdělí MMR stejným postupem a opět na základě statistických dat poskytnutých od MF v polovině příštího roku. Od 1. 1. 2011 již nebude podle zákona 107/2006 Sb. nájemné regulováno.

Jak se stanovuje maximální výše nájemného?

Maximální výše nájemného se stanovuje jako součet dosavadního nájemného a povoleného přírůstku. Povolený přírůstek se stanovuje individuálně podle velikosti sídla a regionu. Vzorec pro výpočet je uveden v zákoně 107/2006 Sb. K určení maximální výše nájemného byla zprovozněna kalkulačka nájmu na webu MMR: www.mmr.cz. Protože se jedná o maximální povolený přírůstek, je nutno vyčkat rozhodnutí vlastníka, zda využije této horní hranice a jaké výše tedy dosáhne skutečné nájemné.

Zdroj: MMR