Audit Ministerstva průmyslu a obchodu shledal pochybení v postupu CzechInvestu.

Ministr MPO Martin Kuba se seznámil s výsledky auditů prováděných v agentuře Czechinvest, na základě zjištěných informací shledal, že výběrová řízení a systém zveřejňování neodpovídají nárokům o zadávání veřejných zakázek.

Ministr Kuba pověřil ihned po zveřejnění článku serveru Česká pozice dne 12. 7. 2012 náměstka ministra Martina Frélicha (Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje), aby prověřil průběh vypsání veřejné zakázky na vyhledávání vhodných průmyslových nemovitostí pro domácí i zahraniční investory. Audit nechal ministr Kuba doplnit dne 2. 8. 2012 také o IT analýzu, která měla popsat elektronický proces vypsání uvedeného výběrového řízení.

"Audit měl dvě části, kdy první se týkala právního posouzení postupů při vypsání veřejné zakázky a druhá část pak objektivního technického posouzení funkcionality systému, tzv. profilu zadavatele agentury CzechInvest, kdy nebylo zřejmé, zda byla zakázka zveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," uvedl ředitel sekce fondů EU Petr Očko.

Provedený audit odhalil celou řadu pochybení. Mezi ta nejzávažnější patří:

Agentura CzechInvest nebyla schopna prokázat, že zmíněná zadávací dokumentace byla umístěna na profilu zadavatele po celou zákonem požadovanou dobu. V tomto smyslu zde je možno shledat porušení zákona o veřejných zakázkách.
Hodnotící komise při vyhodnocování vítězné nabídky dostatečně neodůvodnila přidělení počtu bodů jednotlivým nabídkám, záznam zhodnocení nabídek je vágní a tedy celý tendr je napadnutelný ÚOHS.
Agentura CzechInvest vypsání zakázky nijak nekonzultovala s MPO, přičemž takovouto koncepční změnu by dle vlastního statutu měla projednat alespoň v rámci Řídícího výboru CI, který vede příslušný gesční náměstek MPO. Tím, že se tak nestalo, došlo k pochybení ze strany generálního ředitele agentury, který měl jednání Řídícího výboru iniciovat a tento záměr na něj předložit k projednání.
V rámci výběrového řízení bylo osloveno pět firem, které však z větší části nepředstavují reprezentativní výběr zástupců z předmětné oblasti.
Redakční systém, jehož prostřednictvím CI zveřejňuje podlimitní veřejné zakázky, nesplňuje požadavky nového zákona o zadávání veřejných zakázek na profil zadavatele, zejména není obecně schopen plně zajišťovat auditovatelnost. Systém umožňuje přímé odstraňování přiložených souborů dokumentů včetně všech jejich záznamů o změně, aktualizaci atd., čímž dochází k porušení referenční integrity záznamů a znemožnění auditu záznamů.
Z důvodu nedostatečné funkcionality redakčního systému, není možné zcela stoprocentně potvrdit či vyvrátit, zda zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu zákonem požadované lhůty. Z hlediska ZVZ je takovouto neprokazatelnost nutno považovat za nenaplnění požadavků zákona.
Prokazatelné je, že dne 12. 7. 2012 zaměstnankyně agentury CzechInvest zveřejnila na profilu zadavatele příslušnou dokumentaci, a to s datem k1. červnu 2012. Doporučením je, aby MPO v této věci vůči CI postupovalo tak, jako by zadávací dokumentace zveřejněna nebyla.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, který aktuálně pobývá v zahraničí, se s výsledky auditu seznámil a považuje je za závažné.

"Postupy při vypsání veřejné zakázky na vyhledávání vhodných průmyslových nemovitostí pro domácí i zahraniční investory a zejména skutečnost, že outsourcing takto významné služby nebyl projednán alespoň s gesčním náměstkem ministra a v Řídícím výboru CzechInvestu, považuji za závažné manažerské selhání pana generálního ředitele. Audit navíc odhalil, že celý redakční systém CzechInvestu neodpovídá požadavkům novely zákona o zadávání veřejných zakázek a je prakticky neauditovatelný. S ohledem na zjištěné skutečnosti jsem se rozhodl odvolat Miroslava Křížka z funkce generálního ředitele agentury CzechInvest. Od zítřka pověřuji řízením agentury Petra Očka, ředitele sekce fondu EU," říká ministr průmyslu Martin Kuba.

Zdroj a autor: www.mpo.cz