CADvent - intuitivní nástroj pro projektování VZT

Nejen ve vzduchotechnice se dnes zvyšují komplexní nároky na energetickou náročnost, vhodnou volbu parametrů, či montáž. Proto je zapotřebí tyto podmínky ovlivňovat od samého počátku. Projektant je tedy rozhodujícím článkem, který o těchto skutečnostech zpravidla rozhoduje.

Firma Lindab jde tedy nejen cestou snižování energetické náročnosti potrubních tras, ale zaměřuje se i na vývoj softwarových produktů pro projektanty VZT ve 3D.

Největším přínosem projektování ve 3D CADventu je především zrychlení a zjednodušení práce. Pokud tedy uvažujete o změně softwaru, či o přechodu z 2D na 3D projekci, je vysoce efektivním řešením program CADvent. Intuitivní kreslení spojené s automatickým propojováním prvků a možnost tvorby výpočtových výpisů, materiálových specifikací, či řezů činí z CADventu velice užitečný a přitom jednoduchý nástroj.

Podrobný popis

možnosti nastavení CADventu

program je optimálně nastaven ihned po instalaci, není tudíž třeba jakkoliv program upravovat. Avšak pro větší kontrolu je tato možnost samozřejmě možná. Automaticky lze např. nastavit jednotlivé priority vkládaných prvků apod. Kromě volby zařízení (např. zařízení 1), či typu systému (přívod, odvod, sání...), je samozřejmostí i možnost rozdělení projektu do jednotlivých úseků (např. dle podlaží), které lze postupně zneviditelňovat. Toto je vhodné především u vícepodlažních objektů.

Dále je možno vložit podkladové výkresy, či externí reference ve 2D, či 3D. Pro projektování ve 3D není proto nutné mít 3D podkladové výkresy. Jediný rozdíl je v tom, že trouby se vkládájí v reálných výškách. Samozřejmostí je také možnost nastavení pohledů, včetně tvorby perspektivních pohledů, zviditelnění pouze vybraných prvků, nastavení rozlišení a měřítka spolu s nastavením jednotlivých barev a tlouštěk čar pro jednotlivé prvky, či čáry.

projektování ve 3D

CADvent umožňuje manuální, či automatické vkládání VZT prvků. Dále je možná změna rozměrů, či připojení potrubí předem, nebo kdykoliv v průběhu projektování. CADvent neumožňuje vytvořit připojení, jež není v realizaci možné sestavit. V takovém případě automaticky doplní potřebné spojky, redukce, či přechody z kruhového na hranaté potrubí. CADvent umožňuje i tvorbu 3D v jedné dimenzi a následně nabízí automatickou dimenzaci, nebo je možno dimenzovat potrubí manuálně dle potřeby.

výpočty

po vytvoření a nadefinování systému lze provést výpočty. Obvykle se začíná výběrem metody výpočtu dimenzace, jako je např. metoda konstantního poklesu statického tlaku. Po automatickém nadimenzování je samozřejmě dále možné navrženou dimenzaci upravit. Poté se provede výpočet tlakových ztrát. CADvent zobrazí výpis tlakových ztrát po jednotlivých prvcích, ze kterých se systém skládá. Ve výpisu je dále vyznačen koncový prvek, ke kterému je součtem všech tlakových ztrát na jednotlivých prvcích celková tlaková ztráta největší. Projektant tedy může podle této celkové tlakové ztráty definující minimální tlak pro dosažení daných průtoků koncovými elementy navolit z technické specifikace výrobce ventilátor, či VZT jednotku a jeho hodnoty hluky na vstupu zadat v CADventu. Pro takto definované zařízení lze provést výpočet hlukových parametrů zobrazených opět po jednotlivých elementech. Na vstupu lze také zadat teplotu média v počítaném systému.

CADvent dále umožňuje automaticky vyvážit systém vložením regulačních klapek s podrobným výpisem vyvážení systému.

Jelikož je úspora energie v dnešní době jednou z priorit, umožňuje CADvent převedení hranatého potrubí na kruhové se zaručením stejných podmínek. Kruhové potrubí má lepší vlastnosti nejen z hlediska proudícího media a tím pádem menší tlakové ztráty způsobené místními odpory ale dále je také spotřebováno o ? méně plechu a izolace. Výhodou je tím samozřejmě i nižší hmotnost celého systému kladoucí další požadavky na závěsný systém.

databáze

jednotlivé databáze jsou rozděleny do jednotlivých sekcí. Tyto sekce obsahují difuzory nejrůznějších typů, střešní hlavice, střešní prostupy, děrované spiro pro rozvody vzduchu, tlumiče hluku, regulační a uzavírací klapky, flexo hadice, izolace a jiné. Pokud projekt nedefinuje koncový prvek, je možné pro výpočet použít tzv. difuzor obecný, který není potřeba vybírat a definovat v databázi, ale pouze se definuje objemový průtok a tlaková ztráta takovéhoto prvku.

Pokud se difuzor z databáze vybírá, je potřeba definovat krom objemového průtoku i údaje o dané místnosti, jako jsou typy stěn, výška a vzdálenost od komfortní zóny aj. pro výpočty hluku. Ostatní údaje jako tlakové ztráty se automaticky přiřazují dle zadaného objemového průtoku. Každý prvek také obsahuje graf závislosti objemového průtoku na tlakové ztrátě při otevřené a zavřené klapce. Graf obsahuje i hodnoty hluku v dB.

CADvent obsahuje databázi Lindabských prvků, nicméně je to otevřený systém a lze do něj přidat i databáze ostatních výrobců. Další možností, jak získat další prvky je možnost vytvoření takovéhoto prvku samostatně, se zadáním technických dat od rozměrů, po hlukové parametry a specifikováním daného výrobce. Tímto způsobem je možno vytvořit libovolný prvek velice rychle a jednoduše.

úpravy

CADvent samozřejmě obsahuje i nástroje pro úpravy již zakreslených tras, jako jsou např. inteligentní posuny či otočení, kde lze automaticky posunout vše, co je k dané větvi připojeno a není tedy nutné po přesunu opět propojovat dané trasy. Dále CADvent obsahuje nástroje pro hledání chyb, ať už jde o hledání nepřipojených míst, či jde o kolize apod. U kolizí lze vybrat možnost zjišťování kritických míst i pro izolace. Pokud je navíc podkladový výkres ve 3D, lze vybrat i možnost nalezení kolizí s 3D objekty, jako jsou například stěny apod.

otextování a 2D tvorba výkresů

CADvent umožňuje vložit libovolný text jako odkaz. Tento text lze vybrat ze široké nabídky informací, které je možno zobrazit a přidělit je jednotlivým produktovým skupinám. (jde např. o výšku osy, výšku spodní, horní hrany, výšku od dané roviny, objemový průtok, tlakové ztráty, rozměry, typ systému...). Kromě tohoto otextování lze užít i klasického čísleného opozicování.

U tvorby 2D výkresů je možno si vybrat, zda bude 2D výkres vložen jako blok do stávajícího výkresu, nebo bude uložen jako externí výkres. Lze samozřejmě vytvořit i jednotlivé výběry. CADvent dále umožňuje velice jednoduše tvořit neomezený počet 2D řezů. Ke každému řezu je přiřazen rámeček v místě, kde byl řez vytvořen spolu s možným popisem, či šipkou řezu.

tvorba specifikací a kusovníků

CADvent umožňuje automatickou tvorbu specifikací. Specifikace obsahuje všechny prvky, ze kterých je systém složen, včetně všech jednotlivých spojek. Před tvorbou specifikace je samozřejmostí možnost rozdělení potrubí na zvolené délky. Rozdělením se automaticky přiřadí příslušné spojky. Specifikaci je možno zobrazit i v Excelovém souboru, kde je možné ji dále libovolně upravit. Specifikace je rozdělena na kruhové a čtyřhranné potrubí a dále může být vybrána např. po jednotlivých úsecích, či podlaží.

podpůrný software

CADvent je propojen s dalšími produkty firmy Lindab. Jsou to DIM Comfort - program pro vhodný návrh koncového elementu a DIM Silencer - program pro vhodný výběr tlumiče hluku. Tyto produkty jsou v případě zakoupení CADventu zdarma. Cena CADventu je 6900,- Kč / 2 roky. Každé následující prodloužení je poté za cenu 3450,-Kč /2 roky.

  • Cadvent je lokalizován do českého jazyka včetně celého manuálu
  • V ceně grafického systému CADvent je jednodenní školení
  • Zabezpečujeme Hot Line na telefonu +420 606 757 439, nebo na emailu petr.bruckner@lindab.com
  • www.cadvent.cz
  • Vážným zájemcům umožňujeme vyzkoušení 15-ti denní verze, nebo předvedení systému přímo u zákazníka.
  • Hardwarové požadavky jsou stejné jako pro AutoCAD. CADvent je možno používat na AutoCADu 2002 - 2008 na plné, či LT verzi. Dále je možno použít systém ABS, ADT

Autor: Ing. Petr Bruckner
Organizace: Lindab s.r.o.
Firemní článek

Zdroj: www.tzb-info.cz