ČMZRB, a.s.

Prostředky od Rozvojové banky Rady Evropy ve výši 15 mil. EUR pro financování malého a středního podnikání

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) podepsala 4. 1. 2008 úvěrovou smlouvu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., (ČMZRB). Na jejím základě ČMZRB získá dlouhodobý úvěr ve výši 15 mil. EUR, který bude využit pro spolufinancování investičně zaměřených rozvojových projektů malých a středních podnikatelů v rámci programu PROGRES.

Program PROGRES tvoří součást Operačního programu Podnikání a inovace, který byl schválen Evropskou komisí 3. 12. 2007 v návaznosti na schválení Národního Strategického Referenčního Rámce ČR pro roky 2007 – 2013. Podřízené úvěry poskytované v rámci programu PROGRES malým a středním podnikatelům mají za cíl posílit po dobu až 6 let jejich kapitálové vybavení podnikatelů a tak jim umožnit realizaci jejich podnikatelských záměrů. Podmínky programu současně motivují podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti a jejímu udržení.

Uzavřením úvěrové smlouvy s CEB získala ČMZRB další zdroje na financování výše uvedeného programu. Současně rozšířila spolupráci s touto bankou, které jí poskytla v roce 2005 úvěrové prostředky na dokončení Programu podpory vodohospodářských investic v ČR. K dalším mezinárodním finančním institucím, které podporují svými zdroji úvěry ČMZRB pro malé a střední podnikání, patří Evropská investiční banka, německá rozvojová banka Kreditanstalt für Wiederaufbau a Nordic Investment Bank.

Rozvojová banka Rady Evropy byla založena v roce 1956. Představuje nejstarší mezinárodní finanční instituci v Evropě. Jako rozvojová banka představuje nástroj solidární politiky realizované Radou Evropy. Zvýhodněnými půjčkami tato banka podporuje financování sociálních projektů, zaměřených zejména na zlepšování životních podmínek a sociální soudržnost v méně rozvinutých částech Evropy.

Členy CEB je 39 evropských států, Česká republika je členem od roku 1999. ČR je zastoupena v Řídícím výboru a v Administrativní radě CEB.

 

Zdroj: http://www.cmzrb.cz/app/tiskove-centrum/archiv-novinek/CEB.htm