Developer či stavební firma: nechyťte se do daňové pasti

Daňové souvislosti, které řeší stavební a developerské společnosti, jsou poměrně specifické a rozsáhlé. Přinášíme vám proto základní přehled toho, na co musí firma při výstavbě myslet.

Než začnete stavět základy, zjistěte si jaké daňové důsledky bude mít váš projekt. foto: Michaela Říhová a archiv firem Murexin, Izolace Klusák, Lithoplast a Sikop, Právo

ých nebo bytových domů společnosti zajišťují v dané lokalitě i vybudování technické infrastruktury. Po dokončení lokality jsou především vodovody, kanalizace a komunikace převáděny na obec (případně na společnost, která vodovody a kanalizace provozuje).

Vzhledem k tomu, že provozování a údržba technické infrastruktury znamená pro obec náklady v budoucích letech, obce často požadují, aby jim byla infrastruktura převedena zdarma.

Převod zdarma a DPH

Takový převod zdarma by však mohl znamenat pro společnost problémy v oblasti DPH. Zákon o DPH totiž považuje poskytnutí majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku uplatněn nárok na odpočet (což samozřejmě bývá), za použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností.

A stanoví v těchto případech povinnost odvést DPH z ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku. Protože se technická infrastruktura oceňuje většinou nákladovým způsobem, společnosti by odváděly na DPH vysoké částky, aniž by od obce obdržely nějakou úhradu.

Řešením je dohoda s obcí na prodeji technické infrastruktury alespoň za symbolickou cenu. Společnost potom nebude odvádět DPH z ceny zjištěné, ale základem daně bude s obcí dohodnutá cena.

Vyvolaná investice

Bezúplatný převod majetku na obec přináší problémy nejen v oblasti daně z přidané hodnoty, ale i daně z příjmů. Při darování nebo bezúplatném převodu hmotného majetku je zůstatková cena tohoto majetku daňově neuznatelným nákladem. Novela zákona o daních z příjmů, která vstoupila v platnost 1. ledna 2008, přišla s významnou změnou týkající se nákladů na vyvolanou investici.

Vyvolanými investicemi se rozumějí výdaje (náklady) vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňujícího funkci nebo užívání vybudovaných staveb, budov, domů, bytů nebo nebytových prostor.

Proti předchozím letům jsou podle zákona o daních z příjmů náklady na vyvolanou investici od roku 2008 součástí vstupní ceny vybudovaného hmotného majetku. To znamená, že se stanou daňově uznatelnými při prodeji staveb, budov, domů, bytů nebo nebytových prostor.

V rámci diskuze o zmíněné novele bylo předběžně odsouhlaseno, že mezi vyvolané investice je možné zařadit i pozemky, a to za předpokladu, že podmiňují funkci nebo užívání cílového hmotného majetku. Doposud nebylo vyřešeno, zda toto nové ustanovení budou moci využít i developerské společnosti, které účtují o svých projektech jako o zásobách.

Stanovení správné sazby DPH

Problém se stanovením správné sazby DPH může nastat především u převodů staveb pro sociální bydlení (tj. byty s celkovou podlahovou plochou nepřesahující 120 m2 nebo rodinné domy s celkovou podlahovou plochou do 350 m2), které podléhají podle zákona o DPH snížené sazbě.

Za příslušenství stavby se považují např:

stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m (zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům);

podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m (např. jímky, jámy pro měřicí zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu); – oplocení; – přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace;

připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu); – studny.

Problematickou otázkou může být, jaké příslušenství, které se rovněž převádí v rámci převodů staveb pro sociální bydlení, bude též podléhat snížené sazbě DPH, nebo jaké sazbě bude podléhat převod garáže nebo garážového stání.

Smlouvy o prodeji nemovitosti s odkladem splatnosti

Společnosti často nabízejí klientům u bytové výstavby několik způsobů financování. Jedním z nich může být i odklad splatnosti s možností poskytnutí úvěru – společnost nabídne klientovi možnost pozdější úhrady, ale za odklad splatnosti si účtuje úrok.

Zde vzniká otázka, zda tento úrok chápat jako cenovou podmínku a zahrnovat jej do základu pro DPH, nebo zda je možné toto chápat jako poskytnutí půjčky, které je od DPH osvobozeno.

Pokud by konkrétní situace byla posouzena jako cenová podmínka, může vzniknout další problém, jak částku úroku přiřadit jednotlivým plněním s různou sazbou DPH, pokud je předmětem prodeje zároveň pozemek (osvobození), budova (9 %) a např. příspěvek na technickou infrastrukturu (19 %).

Na druhé straně se společnost může opřít o judikaturu Evropského soudu. Soud považoval poskytnutí odkladu splatnosti principiálně za poskytnutí půjčky, ale pouze za podmínky, že splatnost nebude odložena pouze do okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Daň z převodu nemovitostí

Při prodeji nemovitosti je základem daně pro daň z převodu nemovitosti (DZPN) cena sjednaná nebo cena podle znaleckého ocenění, a to ta vyšší z nich. Pokud se jedná o současný převod novostavby a pozemku, DZPN se platí jen z pozemku, protože novostavba je od daně osvobozena.

Pokud tedy prodávající a kupující sjednají vyšší cenu za stavbu a nižší za pozemek a celková cena sjednaná bude vyšší než cena podle znaleckého posudku, bude se platit DZPN pouze z ceny sjednané za pozemek. A ta může být nižší než cena za pozemek stanovená znalcem.

Tím dojde k úspoře na dani z převodu nemovitosti, na druhé straně to bude znamenat větší zatížení z pohledu DPH. U DPH je situace totiž opačná, dani podléhá stavba a osvobozen je pozemek. Pokud je ale kupujícím plátce, neznamená to pro žádnou stranu finanční újmu.

Mezi další daňové záležitosti patří počítání koeficientu pro krácení nároku na odpočet DPH a rozhodování, která přijatá plnění tímto koeficientem krátit, stanovení, které plošné stavby (komunikace, parkoviště, obratiště, odstavné plochy) jsou součástí pozemku a které naopak samostatnými stavbami v občanskoprávním smyslu.

(Autor je daňový konzultant společnosti APOGEO Tax)