Domovní plynovody a spotřebiče

Má investor při rekonstrukci rodinného domu, jejíž součástí je rozšíření původního odběrného plynového zařízení, za povinnost přemístit na své náklady hlavní uzávěr plynu na hranici soukromého pozemku? Článek přináší odborné stanovisko s odkazem na příslušné předpisy,které řeší uvedenou problematiku.

ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01, TPG 800 03

 1. Má investor při rekonstrukci rodinného domu, jejíž součástí je rozšíření původního odběrného plynového zařízení, za povinnost na základě požadavku dodavatele plynu přemístit na své náklady hlavní uzávěr plynu na hranici soukromého pozemku?
 2. Má investor stejnou nebo odlišnou povinnost, když při rekonstrukci rodinného domu dochází nejen k rozšíření odběrného plynového zařízení, ale současně i k částečné nebo úplné úpravě tohoto odběrného plynového zařízení?

Vzhledem k tomu, že existují v praxi různé názory na umístění hlavního uzávěru plynu odběrného plynového zařízení při jeho rozšíření či rekonstrukci, považujeme za vhodné nejprve tuto problematiku analyzovat z hlediska současně platných obecně závazných předpisů, českých technických norem a technických pravidel.

I. Analýza problematiky z hlediska legislativy, českých technických norem a technických pravidel G

V prvé řadě je nutno vycházet ze současně platné legislativy; předmětnou problematiku řeší nebo s ní souvisí následující zákony a vyhlášky:

 1. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění,
 2. Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
 3. Vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění,
 4. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu,
 5. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství,
 6. Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.

Základní požadavky na umístění hlavního uzávěru plynu stanovuje vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. - podle § 46 odst. (4), "Na začátku odběrného plynového zařízení musí být instalován hlavní uzávěr umístěný na trvale přístupném a větratelném místě a musí být viditelně trvale označen. Nesmí být umístěn v obytných a pobytových místnostech, ve spížích, světlících a šatnách, v koupelnách a záchodech, v prádelnách a kotelnách, v garážích, ve skladech potravin, hořlavých látek a kapalin, ve shromažďovacích prostorech, v kolektorech a technických chodbách, v chráněných únikových cestách a nevětratelných nebo nepřístupných prostorech." Z citace vyplývají pouze obecné požadavky na umístění HUP, konkrétní technické řešení musíme hledat v technických normách a technických pravidlech G. Dále z citovaného ustanovení vyhlášky MMR, a z definice dělicího místa podle § 1 odst. (5) písm. c) bod 4. a 5. vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb. vyplývá, že hlavní uzávěr plynu (dále HUP) je vždy součástí odběrného plynového zařízení (dále OPZ). To znamená, že náklady spojené s výměnou HUP, stejně tak jako náklady spojené s jeho údržbou, jdou vždy k tíži vlastníka OPZ (resp. chráněného zákazníka, nebo - v případě tzv. společného OPZ ve smyslu § 63 odst. (4) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění - vlastníka přísl. nemovitosti), nikoliv k tíži provozovatele distribuční plynárenské soustavy.

Z výše uvedeného ustanovení vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. a též z ČSN EN 1775 (38 6441) lze jednoznačně vyvodit, že HUP musí být dobře přístupný nejen vlastníku objektu a odběrateli plynu, ale též i v případě potřebného zásahu k odstranění jeho poruchy, popřípadě uzavření plynu při poruchách na plynovodu v budovách i dodavateli plynu. Takto obecně formulované požadavky byly konkretizovány do národního předpisu TPG 704 01, který zásadně preferuje umístění HUP vně objektu.

Základním požadavkem legislativy na OPZ, který musí být za všech okolností respektován, jsou ovšem požadavky na zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení, které vyplývají z ustanovení § 63 odst. (2) písm. c) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, stejně tak jako z § 3 odst. (6) písm. c) vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb. V této souvislosti je nutno též připomenout oprávnění provozovatele plynárenské distribuční soustavy přerušit dodávku plynu chráněnému zákazníku při odběru plynu zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob (§ 59 odst. (1) písm. i) bod 5. zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění).

Pokud jde o normativní dokumenty, stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů:

 1. ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak 5 bar - Provozní požadavky.

  Zásady pro umístění uzávěrů jsou v této normě zakotveny v kap. 5.5 následujícím způsobem:

  • uzávěry se instalují na přístupném místě těsně u prostupu plynovodu do budovy nebo v jeho blízkosti,
  • mají se na plynovodech instalovat tak, aby v případě potřeby bylo možno uzavřít celý plynovod nebo jeho část,
  • ve výškových budovách musí být hlavní uzávěr umístěn v potrubí vně budovy,
  • ve veřejně přístupných nebo komerčních budovách musí být zvážena instalace uzávěrů stejným způsobem, jako u výškových budov,
  • uzávěry musí být pokud možno přístupné dodavateli plynu, poruchové službě a odběrateli; v případě potřeby je nutno zabránit neoprávněné manipulaci uzávěry nepovolanými osobami,
  • hlavní uzávěr odděluje domovní plynovod od přípojky; pokud je instalován plynoměr, umisťuje se hlavní uzávěr plynu těsně před ním.

Uvedený normativní dokument opět stanovuje pouze základní doporučení, je tedy nutno - pokud jde o konkrétní požadavky na umístění hlavního uzávěru plynu OPZ - postupovat ve smyslu doporučení čl. 1.1 ČSN EN 1775 (38 6441) podle podrobnějších národních požadavků pro praxi. Ty jsou dány následujícími technickými pravidly G:

 1. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách,
 2. TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu,
 3. Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.

Poznámka:

Technická pravidla G jsou považována ve smyslu čl. 1.5 ČSN EN 45020 (01 0101) za uznaná technická pravidla pro plynárenství ČR. Vyjadřují dosaženou technickou úroveň z hlediska bezpečnosti osob a zařízení. Jsou právně nezávazná, stejně tak jako české technické normy. To však neznamená, že tyto normativní dokumenty nemusí být vůbec dodržovány, ale že je možno zvolit i jiné řešení, avšak nejméně na stejné anebo vyšší úrovni. Dodržení stejných nebo vyšších požadavků musí být prokázáno.

Konkrétní, podrobné požadavky na umístění hlavních uzávěrů plynu odběrných plynových zařízení je stanoven v kap. 4.4 TPG 704 01, v článcích 4.4.1 až 4.4.10. Z těchto citujeme:

 • 4.4.1 Na domovním plynovodu se umísťuje HUP v místě stanoveném dodavatelem plynu, a to s použitím některého ze způsobů uvedených v 4.4.2.
 • 4.4.2 Hlavní uzávěr plynu je možno umístit některým z těchto způsobů:
  1. na vnější zdi budovy ve výklenku, přístavku nebo ve skříni;
  2. v oplocení příslušné budovy, a to ve skříni nebo ve výklenku;
  3. v prostoru mezi budovou a hranicí pozemku majitele objektu v samostatném sloupku, v montované nebo zděné skříni;
  4. uvnitř budovy nejdále 1 m za prostupem obvodovou zdí;
  5. v zemních skříních (ocelových, plastových prefabrikovaných, zděných apod.) nebo v zemi opatřený zemní soupravou, před prostupem plynovodu do budovy. (Ovládací element uzávěru smí být instalován nejvíce 0,4 m pod povrchem, skříň musí být provedena tak, aby nedošlo k jejímu zaplavení povrchovou nebo podzemní vodou.)

  HUP se umisťuje přednostně podle bodů a) a b), na pozemku majitele objektu, a to tak, aby byl dostupný z veřejně přístupného pozemku.

  Při umístění hlavního uzávěru plynu podle bodu d) musí být zajištěno automatické uzavírání přívodu plynu v případě požáru (použití protipožární armatury podle 2.26). Umístění podle bodů c), d) a e) je přípustné pouze v nezbytných případech."

Obdobně i další články kap. 4.4 TPG 704 01 podrobněji zohledňují požadavky vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., a dalších obecně závazných předpisů z hlediska bezpečnosti provozu plynových zařízení (umístění HUP ve větratelném prostoru, označování, zákaz umístění HUP, použití protipožární armatury je-li HUP umístěn v požárně nebezpečném prostoru apod.).

Je nutno vzít v úvahu i podmínky, za nichž jsou nová, rozšířená či rekonstruovaná odběrná plynová zařízení uváděna do provozu - je třeba přihlédnout k rozsahu rozšíření či rekonstrukce a zda přitom došlo k přerušení dodávky plynu. Ve smyslu čl. 8.5.2 ČSN EN 1775 (38 6441), čl. 4.4, 4.5 a 5.7 TPG 800 03 a čl. 6.1.1.3 TPG 704 01 je tedy třeba rozhodnout, zda - s ohledem na rozsah prací, odplynění či přerušení dodávky plynu je nutno před opětovným uvedením OPZ do provozu nutno znovu posoudit bezpečnost celého odběrného plynového zařízení, nebo jeho části provedením předepsaných zkoušek pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti plynovodu - zkoušky při vpouštění plynu včetně provedení výchozí revize a vystavení revizní zprávy. Poznamenáváme, že dikce kap. 6 TPG 704 01 "Zkoušení a uvádění OPZ do provozu" připouští zkoušení a uvádění do provozu domovního plynovodu po částech.

Také je nutno vzít v úvahu skutečnost, že odběrná plynová zařízení, vyprojektovaná podle dříve platné legislativy, technických norem a pravidel, se obecně neupravují (viz např. § 63 "Přechodná ustanovení" vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb.). Rovněž podle čl. 1.6 TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení postavená a projektová dokumentace odběrného plynového zařízení rozpracovaná nebo provedená podle ČSN 38 6441 se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nerozhodnou jinak."

Autor: Ing. Eva Jochová
Organizace: GAS s. r. o.

Zdroj: www.tzb-info.cz