Doporučení pro tepelnou izolaci střech (plochých i šikmých)

Kvalita provedené práce při provádění tepelných izolací nebývá vždy dostatečná, takže je vhodné ji u dodavatele smluvně pojistit, dokud se vlastnosti díla neověří

V nedávné době jsme kontrolovali několik plochých střech a jejich tepelnou izolaci. Zjistili jsme, že v mnoha případech je zateplení chybně provedené a jsou v něm takové tepelné mosty, že jeho účinnost je snížena i o 1/3. Obdobnou zkušenost máme i z tepelných izolací šikmých střech. Nejčastější příčinou těchto problémů je, že tepelná izolace není celistvá, ale mezi tepelně izolačními pásy či deskami jsou různě velké mezery.

Doporučujeme proto investorům, aby s tímto případným problémem počítali a ochránili se již při psaní smluv. Doporučujeme do smlouvy zapracovat toto ujednání:

Objednatel si ponechá zádržné ve výši 5 % z ceny zakázky po dobu maximálně do dubna následujícího roku a nebo do provedení měření termovizí. Toto zádržné vyplatí dodavateli pokud termovizí nebudou zjištěny problémy s tepelnou izolací, jinak je vyplatí až po odstranění všech závad.

Dodavatel provede tepelnou izolaci bez nadměrných tepelných mostů, zejména v tepelné izolaci nebudou mezery větší než 5 x 50 mm (měřeno při pohledu na plochu tepelné izolace) na více jak polovinu tloušťky tepelné izolace.

Dodavatel souhlasí s tím, že do jednoho roku po předání stavby bude provedena předběžná kontrola termovizí. Dodavatel bude k této kontrole přizván telefonicky minimálně 1 den před prováděním kontroly. Pokud termovizní měření naznačí možné problémy, bude v daném místě provedena sonda a bude odhalena tepelná izolace. Dodavatel v rámci ceny a záruky tato místa (maximálně 3 na plochu 200 m2) zdarma opraví do 1 dne od provedení sondy.

V případě, že po odhalení bude zjištěno, že mezera mezi tepelnou izolací je větší než je stanoveno výše, dodavatel zaplatí provedené termovizní měření a všechna následná měření a provádění sond až do doby, než bude konstatováno, že tepelná izolace nejeví známky problémů. Dále dodavatel do 1 měsíce od provedení sondy, kterou se zjistí problém s tepelnou izolací, opraví všechna místa s porušenou tepelnou izolací. Objednatel si pak na náklady dodavatele objedná další kontrolní měření termovizí.

Pokud budou zjištěny nedostatky v provedení tepelné izolace, dodavatel objednateli zaplatí sankční pokutu ve výši X Kč.


Na termogramu jsou vyznačeny 2 body, mezi nimiž je rozdíl teplot 3 °C
SP 1: - 0,4 °C, SP 2: - 3,4 °C

Autor: Ing. Roman Šubrt
Organizace: Energy Consulting, o.s.

Zdroj: www.tzb-info.cz