Ekologická daňová reforma v ČR

První etapa ekologické daňové reformy je dokončením implementace směrnice 2003/96/ES do legislativy ČR. V zásadě se jedná o zavedení nových spotřebních daní ze zemního plynu, fosilních pevných paliv (uhlí, koks) a elektřiny. Co nám přinese a co můžeme očekávat s její realizací v následujících letech?

Realizace 1. etapy ekologické daňové reformy

První etapa ekologické daňové reformy je víceméně dokončením implementace směrnice 2003/96/ES do legislativy České republiky. V zásadě se jedná o zavedení nových spotřebních daní ze zemního plynu, fosilních pevných paliv (uhlí, koks) a elektřiny. V souladu s principy ekologické daňové reformy bude zavedení těchto nových daní provázeno současným snížením daňového zatížení práce tak, aby byla celá operace ve svém konečném efektu výnosově neutrální.

Zákon o dani z elektřiny

Základním rysem zdanění elektřiny je její zdanění při dodání konečnému spotřebiteli. Okamžik spotřeby elektřiny tak lze ztotožnit s okamžikem jejího dodání spotřebitelům. Návrh zákona počítá s tím, že povinnost daň přiznat a zaplatit vznikne v okamžiku dodání elektřiny ke konečné spotřebě. Pokud bude elektřina dodávána mezi výrobci, provozovateli distribuční nebo přenosové soustavy nebo obchodníky s elektřinou, nebude podléhat zdanění - bude obchodována a dodávána bez daně s výjimkou, že by ji tyto subjekty samy spotřebovaly. Kromě obecného systému zdanění se na elektřinu vztahují i specifická daňová zvýhodnění, která vychází především z ekologických a hospodářských zájmů. Jedná se zejména o osvobození pro:

 • ekologicky šetrnou elektřinu;
 • elektřinu vyrobenou v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována;
 • elektřinu k technologických účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kogeneraci;
 • elektřinu ke krytí ztrát v přenosové soustavě;
 • elektřinu v drážní dopravě - železnice, tramvaj, trolejbus, metro;
 • elektřinu pro elektrolytické a metalurgické procesy;
 • elektřinu pro mineralogické postupy.
Zákon o dani z pevných paliv

Základním rysem zdanění pevných paliv je zdanění jejich spotřeby. Návrh zákona počítá s tím, že povinnost daň přiznat a zaplatit vznikne v okamžiku dodání pevných paliv ke konečné spotřebě. Pokud budou pevná paliva dodávána mezi výrobci a obchodníky, nebudou podléhat zdanění, protože budou obchodována a dodávána bez daně. Tyto subjekty tedy nebudou finančně zatěžovány, na druhou stranu však budou mít evidenční povinnosti související se správou daně. Pokud však pevná paliva spotřebují, bude tato spotřeba zdanění podléhat. Z daňového hlediska je upraveno pouze nakládání s nezdaněnými pevnými palivy do okamžiku jeho zdanění. Jakmile jsou pevná paliva zdaněna, není nutné, aby dále podléhala ustanovením zákona o zdanění pevných paliv. Kromě obecného systému zdanění se na zemní plyn vztahují i zvláštní způsoby daňového zvýhodnění, které vycházejí především z hospodářských a sociálních zájmů. Jedná se zejména o osvobození pro:

 • pevná paliva k výrobě elektřiny;
 • pevná paliva pro kogeneraci, pokud je teplo dodáváno domácnostem;
 • chemické redukční procesy ve vysokých pecích;
 • metalurgické procesy;
 • mineralogické procesy;
 • k výrobě koksu;
 • pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodě (s výjimkou soukromých rekreačních plavidel);
 • ztráty.
Zákon o zdanění zemního plynu

Zdanění zemního plynu a některých dalších plynů je v českém právním řádu upraveno zákonem č.353/2003 Sb., o spotřebních daních. Základním rysem zdanění zemního plynu je zdanění resp. dodání konečnému spotřebiteli. Návrh zákona počítá s tím, že povinnost daň přiznat a zaplatit vznikne v okamžiku dodání zemního plynu ke konečné spotřebě. Pokud bude zemní plyn dodáván např. mezi provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy nebo obchodníky, povinnost daň přiznat a zaplatit nevznikne. Tyto subjekty nebudou finančně zatěžovány, ale budou mít evidenční povinnosti související se správou daně. Pokud však zemní plyn spotřebují, bude již tato spotřeba podléhat zdanění. Z daňového hlediska je upraveno pouze nakládání s nezdaněným zemním plynem do okamžiku jeho zdanění. Jakmile je zemní plyn zdaněn, není nutné, aby dále podléhal ustanovením zákona. Princip zdanění zemního plynu je totožný jak při dodání plynovody, tak při jiném dodání. Kromě obecného systému zdanění se na zemní plyn vztahují i zvláštní způsoby daňového zvýhodnění, které vycházejí především z hospodářských a sociálních zájmů. Jedná se zejména o osvobození pro:

 • zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách;
 • zemní plyn k výrobě elektřiny;
 • zemní plyn pro kogeneraci, pokud je teplo dodáváno domácnostem;
 • metalurgické procesy;
 • mineralogické procesy;
 • pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodě (s výjimkou soukromých rekreačních plavidel);
 • ztráty.

Příprava II. etapy ekologické daňové reformy

Pro další etapy ekologické daňové reformy uvádí Programové prohlášení vlády následující zadání: "Dalším cílem reformy bude vytvoření emisní daně z CO2, která vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně bude stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. Indikativní cíl výnosu z ekologické daňové reformy bude 0,5 až 1 % HDP".

Ministerstvo životního prostředí zadalo vypracování odborné studie, které vyhodnotí stávající systém poplatků v oblasti ochrany ovzduší a kvantifikuje možné dopady zavedení daně z CO2 v České republice. Výsledky z studie budou sloužit jako podklad pro návrh II. etapy ekologické daňové reformy.

Na Ministerstvu životního prostředí vznikla rovněž meziresortní pracovní skupina k ekologické daňové reformě, která přispěje k plnění úkolu zejména prostřednictvím diskusí návrhů a různým pohledem na problematiku z hlediska více dotčených stran. Meziresortní pracovní skupina je složena ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí, Svazu průmyslu a dopravy, Českomoravské konfederace odborových svazů a Zeleného kruhu.

II. etapa ekologické daňové reformy by měla přispět k plnění cílů jak v oblasti ochrany ovzduší, tak i v oblasti ochrany klimatu, podpory obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor a ekologicky šetrných druhů dopravy a paliv.

Harmonogram pro II. etapu ekologické daňové reformy je následující:

 • návrh na průběh dalších etap ekologické daňové reformy (včetně komunikačního plánu) a jeho předložení do vlády - termín byl prodloužen na 30.6.2008;
 • návrhy zákona (zákonů) k zavedení II. etapy ekologické daňové reformy (poplatky, daně z CO2) a jejich předložení do vlády - termín byl stanoven na 31.12.2008;
 • vstoupí v platnost daň z CO2, změní se systém poplatků v ochraně ovzduší a dojde ke splnění úkolů z Programového prohlášení vlády v oblasti ekologické daňové reformy - termín byl stanoven na 1.1.2010.
Použitá literatura

[1] Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
[2] OECD: Environmentally related taxes - internetová databáze
[3] Programové prohlášení vlády
[4] EVROPSKÁ KOMISE: Směrnice č. 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

Autor: Ing. Jarmila Zimmermannová

Zdroj: www.tzb-info.cz