K novele energetického zákona - 158/2009 Sb.

V červenci letošního roku začala platit novela energetického zákona. Shrnutí změn oproti předchozí úpravě předpisu zpracoval pro portál TZB-info jeden z autorů novely.


Pro podnikání a pro státní správu v energetických odvětvích platí od roku 2000 pravidla, která jsou dána energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Energetický zákon v té době navázal na předcházející právní předpis (zákon č. 222/1994 Sb.), který poprvé sjednotil svá ustanovení do jednoho celku pro všechna energetická odvětví, tedy pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství. Zároveň byla součástí tohoto předpisu i ustanovení týkající kontroly v energetických odvětvích.

Energetický zákon od samého počátku vychází z práva Evropské unie a z principu právní kontinuity. Protože i pohled na rozvoj trhu s energií, tzn. zejména s elektřinou a plynem se i v rámci EU postupně vyvíjí, bylo nutno původní normu z roku 2000 postupně upravovat až do dnešní podoby. Podíváme-li se zpět, zjistíme, že za dobu účinnosti energetického zákona, tj. od 1. ledna 2001, byl tento právní předpis novelizován celkem 11krát - započítáme-li i poslední velkou úpravu, která nese č. 158/2009 Sb.

Proč novela energetického zákona

Mezi hlavní příčiny nových úprav patří transpozice předpisů platných v EU (které dosud nebyly do energetického zákona implementovány), které se týkají zejména energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických služeb, dále zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury, podmínek přístupu k plynárenským soustavám a zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Energetický zákon byl rovněž nově upraven proto, že některá jeho ustanovení vyplývající ze směrnic EU byla již realizována a naplněna a jevila se proto jako nadbytečná. Jedním z naléhavých úkolů státní správy je i snižování administrativní náročnosti pro podnikatele. I tyto otázky byly motivem pro změny energetického zákona. Podívejme se nyní konkrétněji na jednotlivé úpravy.

Méně pojmů

V rámci přípravy zákona a v průběhu celého legislativního procesu bylo tomuto předpisu oprávněně vytýkáno, že je "přepojmován" a že v současné době jsou mnohé zákonem definované pojmy již natolik vžité a známé, že je není třeba v zákoně uvádět. Těmto oprávněným požadavkům předkladatelé návrhu zákona vyhověli a mnohé takto používané pojmy byly vypuštěny. Přesto ještě v pojmové části zákona v oblasti elektroenergetiky je definováno 20 pojmů, v oblasti plynárenství 26 pojmů a v oblasti teplárenství 12 pojmů, které jsou v příslušných částech zákona používány. Přibyly i nové pojmy, které se týkají zejména transpozice směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách.

Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

Autor: Ing. Ladislav Havel