Koncept inteligentních budov

V moderních budovách se objevuje množství nových technických systémů, které řeší jednotlivé funkce stavby. Vedle vlastního systému, jenž musí umět danou funkci splnit, je velmi důležité jeho provozování, které musí splňovat ekonomické, energetické, ekologické i legislativní požadavky. Způsob provozování určitého systému je podmíněn možnostmi jeho regulace a řízení. Jednotlivé funkce inteligentní budovy lze rozdělit do skupin podle účelu. Je zřejmé, že pojem inteligentní budova neznamená integraci všech funkcí ale v jednotlivých typech budov se použijí pouze relevantní funkce. Základní skupiny funkcí inteligentních budov, nazývané služby, jsou energetické a ekologické, komfortní,bezpečnostní,dopravní,sociální, zábavní, komerční.


1. Úvod

Vývoj informační technologie založené na elektronickém zpracování a přenosu informací se promítá do všech oblastí našeho života. Aplikace v oblasti telekomunikací a výpočetní techniky, automobilového průmyslu a spotřební elektroniky jsou již běžnou součástí našeho života a dnešním pohledem již nikomu nepřijde neobvyklé odemknutí automobilu na dálku nebo poslání MMS zprávy svým bližním třeba z vrcholu Sněžky.

Rozvoj této technologie má dopad i na stavitelství a otevírá nové možnosti a mění mnohé zaběhnuté principy. Současný architekt má tak mnohem více možností, jak budovu koncipovat a některé funkce stavby, dříve řešené výhradně stavební konstrukcí, může nahradit některým z technických systémů budovy. V této souvislosti lze jako typický příklad uvést ochranu před vloupáním - klasická stavba měla masivní stěny a tak možná cesta nezvaného hosta byla výhradně okenními a dveřními otvory, zabezpečovanými mřížemi. Moderní stavba řešená na bázi lehkých materiálů s vysokým stupněm prosklení může mít složitější elektronickou ochranu. Jiným příkladem je letní provoz - až donedávna v našich klimatických podmínkách řešen výhradně staletími vyzkoušeným poměrem zabudované hmoty stavby a velikosti oken s prvky přirozené klimatizace. Moderní budovy často s problémem přehřívání v letním období zápasí a tak si opět pomáháme technickými systémy- např. mechanickým chlazením nebo aktivními fasádami.

V moderních budovách se tak objevuje množství nových technických systémů, které řeší jednotlivé funkce stavby. Vedle vlastního systému, jenž musí umět danou funkci splnit, je velmi důležité jeho provozování, které musí splňovat ekonomické, energetické, ekologické i legislativní požadavky. Způsob provozování určitého systému je podmíněn možnostmi jeho regulace a řízení. Právě zde se objevuje velký prostor pro aplikace v oblasti moderních technologií, umožňující přenos a zpracování velkého množství dat. Není velkým technickým problémem algoritmizovat standardní regulační zásahy na jednotlivých systémech a moderní systémy vybavené regulací se tak mohou do jisté míry chovat autonomně na základě podnětů senzorů regulačního systému. Toto chování jednotlivých systémů dalo základ pojmu Inteligentní budova. Inteligentní budova v dnešním pojetí je budova, vybavená sjednoceným řízením jednotlivých funkčních systémů - vytápění, větrání , zabezpečení atd. "Inteligence" budovy se projevuje například tím, že si jednotlivé systémy takto řízené, navzájem nekonkurují. V případě vytápění a větrání je typickou situací otevření okna v zimě, kdy "obyčejná" budova začne více topit aby pokryla zvýšenou teplenou ztrátu , zatímco "inteligentní" budova ví, že je otevřené okno a výkon vytápěcího zařízení začne zvyšovat až po určité době.

2. Služby inteligentních budov

Jednotlivé funkce inteligentní budovy lze rozdělit do skupin podle účelu. Je zřejmé, že pojem inteligentní budova neznamená integraci všech funkcí ale v jednotlivých typech budov se použijí pouze relevantní funkce. Základní skupiny funkcí inteligentních budov, nazývané služby, jsou:

  • Energetické a ekologické
  • Komfortní
  • Bezpečnostní
  • Dopravní
  • Sociální
  • Zábavní
  • Komerční

...

celý článek naleznete zde...

autor: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

zdroj: www.tzb-info.cz