Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie

Náklady na těžbu a zpracování surovin a paliv stoupají. Naproti tomu investiční náklady větrných a fotovoltaickýc elektráen klesají. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou prozatím vyšší než ceny konvenční elektřiny. Budou-li však uvedené trendy pokračovat, je pouze otázkou času, kdy se setkají.

Úvod

Náklady na výrobu zboží můžeme rozdělit na tři skupiny - investiční náklady na výrobní zařízení, náklady na suroviny, k nimž patří i energie, a náklady na údržbu a opravy výrobního zařízení. Náklady na dopravu zboží je možno zahrnout do výše uvedených položek. Na cenu zboží mají kromě nákladů na jeho výrobu vliv i spekulace a poměr nabídky a poptávky.

Proto je při hodnocení energetických zdrojů v dlouhodobých časových horizontech vhodnější používat energii namísto ceny. Vyhodnocuje se množství energie potřebné na výrobu, těžbu, dopravu, energetická návratnost, energetická výnosnost a další parametry ekvivalentní ekonomickým. Výpočty se však oproti ekonomickým značně zjednoduší, není třeba odhadovat diskontní sazbu, odpadá inflace, vliv spekulací a změny kurzu.

Energie je zboží jako každé jiné, málokoho proto překvapí, že i k výrobě energie je potřeba energie. Těžba, úprava a doprava energetických zdrojů - ke všemu je nutno dodat energii. Plyn je do potrubí nutno natlakovat kompresorem, černé uhlí je třeba vydolovat a dopravit na povrch a následně do elektrárny. Ropa je použitelná až po destilaci na jednotlivé frakce, z uhlí se po vytěžení odstraňuje přimíšená hlušina. Tankery by teoreticky mohly být poháněny větrem, v praxi to však nikdo neprovozuje.

Jiná je situace u obnovitelných zdrojů energie. Investiční a provozní náklady zůstávají, "palivo" je však obvykle zdarma. Výjimkou je biomasa a produkty z ní vyrobené. Do určité úrovně spotřeby, která odpovídá rychlosti obnovy, je dostupnost biomasy na rozdíl od konvenčních zdrojů víceméně stálá. Spotřeba energie na těžbu a úpravu je proto konstantní. Pouze s rostoucí vzdáleností se zvyšuje spotřeba energie na dopravu.

Z tohoto důvodu je v případě biomasy výhodná decentralizace - výroba v místě produkce a spotřeba v místě výroby, jinými slovy menší lokální zdroje. Podobná situace je u fotovoltaiky, jen u větrných elektráren platí do jisté míry "čím větší, tím lepší". Ve větších výškách nad terénem je rychlost větru vyšší a stabilnější. Proto rotor umístěný ve větší výšce vykazuje vyšší využití výkonu.

Nevýhodou biomasy je, že roční produkce je ve srovnání se současnou spotřebou energie malá. Vyšší využívání biomasy pro výrobu energie může ovlivnit její cenu, nikoli však spotřebu energie na těžbu a zpracování.

Ceny elektřiny

Průměrná cena elektřiny pro domácnosti je 3,27 Kč/kWh [www.czso.cz], pohybuje se v rozsahu přibližně od 2 do 6 Kč/kWh v závislosti na dodavateli a tarifu. Cena silové elektřiny se pohybuje kolem 1 Kč/kWh pro elektřinu základního zatížení dodávanou v průběhu celého dne, cena špičkové elektřiny dodávané v denní době je zhruba o 50 % vyšší.

Ceny dodávané elektřiny rostou rychlostí asi 10 až 15 % ročně. Pro příští rok je sice v důsledku krize a poklesu poptávky očekáván pokles o 10 až 15 %, ten je však považován pouze za přechodný, viz obrázek dole, kde je vidět, že očekávané ceny pro následující roky zřetelně rostou.


Obrázek 1: Vývoj cen roční dodávky elektřiny základního zatížení [http://www.pxe.cz/]

Výkupní cena elektřiny z fotovoltaických elektráren by podle zákona měla být nastavena tak, aby návratnost investice byla kratší než 15 let. Pro malé systémy se doba návratnosti pohybuje kolem této hodnoty, u velkých systémů je však často kratší než 10 let.

Výkupní cena elektřiny z nových fotovoltaických elektráren je v současnosti necelých 13 Kč/kWh s minimálním rozdílem mezi velkými a malými systémy. Ve srovnání s loňským rokem výkupní cena poklesla o 5 %, pro příští rok je plánován pokles o dalších 5 %. Zvažuje se novelizace zákona umožňující, aby pokles výkupní ceny mohl být zejména pro velké instalace rychlejší.

Průměrná výkupní cena elektřiny z větrných elektráren je v současnosti kolem 2,50 Kč/kWh. Meziroční pokles byl rovněž 5 %. Tato cena je již blízko ceně elektřiny pro domácnosti, je však dosud dvakrát vyšší než cena silové elektřiny základního zatížení. Podrobnosti o výkupních cenách pro jiné zdroje.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

Autor: Bronislav Bechník