Nejdůležitější změny týkající se stanovení ceny/úplaty, které přinesl nový občanský zákoník, 1. díl

Při popisu základních změn při stanovení cen podle NOZ je třeba nejdříve vyjasnit definice co je obvyklá úplata, záloha, závdavek, splatnost ceny. Nový občanský zákoník ale obsahuje speciální právní úpravu cen u jednotlivých smluvních typů.

Shrnutí:
Článek je rozčleněn na 6 částí, přičemž první část se zaměřuje na obecné změny týkající se cen ve všech typech smluv. Mezi tyto změny patří zejména řešení situace stanovení ceny v případech, kdy smluvní strany cenu nesjednají, a taktéž zavedení institutu závdavku.
Části 2-5 se zaměřují na jednotlivé změny týkající se určení cen/odměn v nejpoužívanějších smluvních typech, jako je smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva a licenční smlouva. V těchto částech poukazujeme na výhody a nevýhody různých způsobů stanovení cen/odměn a na jejich možná rizika.
V závěrečné části 6 upozorňujeme čtenáře na klíčový význam správného stanovení cen, který by neměl být podceňován.
Určení ceny ve smlouvách podle nového občanského zákoníku

Nejvýznamnější změnou, kterou zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník") do právní úpravy smluv, je především odstranění dualismu (dvoukolejnosti) právní úpravy u některých typů smluv. Právní úprava obsažená v občanském zákoníku, zaměřená především na smlouvy uzavírané mezi nepodnikateli, a v obchodním zákoníku, zaměřená především na smlouvy uzavírané mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, byla sjednocena. Právní úprava všech typů smluv je tak jednotně upravena novým občanským zákoníkem pro všechny subjekty.
Popsat všechny jednotlivé změny provedené novým občanským zákoníkem v právní úpravě všech smluvních typů ale určitě přesahuje rozsah tohoto článku. Tento článek proto bude zaměřen primárně na právní úpravu ceny (úplaty za plnění) v nejpoužívanějších typech smluv, tedy u smlouvy o dílo, kupní smlouvy, nájemní smlouvy (kromě nájmu bytu a nájmu domu) a licenční smlouvy.

Celý článek a zdroj: http://www.tzb-info.cz/novy-obcansky-zakonik/11451-nejdulezitejsi-zmeny-tykajici-se-stanoveni-ceny-uplaty-ktere-prinesl-novy-obcansky-zakonik-1-dil