Optimalizace využití programů Nový Panel a Zelená úsporám

Článek přináší nejaktuálnější přehled podpor v rámci dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám, a to včetně možnosti jejich kombinace a limitů. Jsou uvedena základní doporučení a výhody jednotlivých systémů veřejné podpory.

Vlastníci bytových domů bez pohledu na jejich právní formu jsou považováni za podnikatele. I když se například pro členy společenství vlastníku bytových jednotek může takový pohled jevit jako podivný, je nutno ho respektovat při přípravě žádostí o podpory na opravy bytových domů. Tyto podpory mohou být poskytovány ze dvou programů.

Širším a komplexnějším z hlediska spektra podporovaných oprav je program NOVÝ PANEL, který umožňuje získat podporu formou dotace na úhradu úroků či zvýhodněné záruky. Žádosti o tyto podpory přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka a prostředky poskytuje Státní fond rozvoje bydlení. Finančně zajímavou alternativu pro zlevnění oprav bytových domů v oblasti jejich komplexního zateplení představuje program Zelená úsporám. Žádosti o dotace z tohoto programu přijímá Státní fond životního prostředí. Nedávné rozšíření působnosti tohoto programu i na bytové domy postavené ve vybraných konstrukčních soustavách obvykle označovaných jako panelové bytové domy ještě podtrhlo nutnost optimalizace postupu žadatele o podporu, pokud chce využít podporu z obou programů.

Jaké podpory lze získat

Z programu Nový PANEL:

 • dotaci na úhradu úroků ve výši 2,5 - 4 % p.a, z výše podporovaného úvěru či jeho části,
 • záruku za bankovní úvěr až do výše 80 % jistiny úvěru.

Z programu Zelená úsporám lze získat dotaci ve výši až 1500 Kč/m2 (v závislosti na dosažené měrné roční spotřebě tepla na vytápění), která je dále omezena maximálně 40 % nákladů na zateplení. V případě podpory v režimu tzv. Dočasného rámce může být podpora měřeno k nákladům na zateplení ještě relativně vyšší, současně je omezená částkou 500 000EUR, pokud žadatel již dříve nezískal jiné podpory v tomto režimu podpory či jako podporu de minimis.

Výhody a nevýhody režimů veřejné podpory

Podpora na opravy bytových domů může být v roce 2010 poskytnuta ve třech režimech:

 • blokové výjimky,
 • podpory malého rozsahu de minimis
 • dočasného rámce.

Režim blokové výjimky je charakteristický tím, že podpora na projekt chápaný jako oprava bytového domu či soubor bytového domu je omezena intenzitou veřejné podpory. Intenzita veřejné podpory je poměr mezi dotací a investičními náklady na opravu domu vyjádřený v procentech (V případě podpory na zateplení se jedná pouze o náklady na zateplení). Tento ukazatel nesmí přesáhnout 20 až 40 %. Nejvyšší míra dotace je možná pouze u žadatele, kterého lze považovat za malého středního podnikatele, což je většina žadatelů o podporu. Tento režim je jediný možná u podpor z programu Nový PANEL pro vlastníky panelových domů. Dalšími jeho hlavními uživateli jsou větší bytová družstva, která postupně opravují bytový fond, předkládají postupně více žádostí a u nichž investice postupně dosáhnou částek v desítkách milionů Kč.

Typickým uživatelem podpor de minimis je společenství vlastníků v menším nepanelovém bytovém domě nebo menší společenství vlastníků v panelovém domě, kde převážná část nákladů na opravy je spojena se zateplením objektu. Podpora de minimis dovoluje u programu Zelená úsporám získat relativně vyšší dotaci než v režimu blokové výjimky. Její nevýhodou je, že celková výše podpor získaných jedním subjektem nesmí v roce poskytnutí podpory a ve dvou předchozích letech překročit korunový ekvivalent částky 200 000 EUR. V programu Nový Panel je podpora de minimis zatím jediným možným režimem podpory. V programu Zelená úsporám záleží na rozhodnutí žadatele, jaký režim podpory si zvolí, pokud konkrétní situace tuto volbu dovoluje.

Do konce roku 2010 mohou žadatelé o dotaci z programu Zelená úsporám využít specifický režim tzv. dočasného rámce. Jeho pravidla jsou obdobná jako u podpory de minimis, limit pro celkovou výši podpor v tomto režimu pro jednoho příjemce je však zvýšen na korunový ekvivalent částky 500 000 EUR.

Podle čeho se rozhodovat

Při rozhodování o tom, jaké podpory využít a v jakém pořadí uzavírat smlouvy o podpoře je potřebné vzít do úvahy tyto faktory:

 • Jak velkou investici bude oprava bytového domu představovat?
 • Jak velký bude podíl nákladů na zateplení objektu s celkových nákladů na opravy?
 • Jak bude oprava financována: podíl vlastních prostředků a úvěru?
 • O jaký bytový dům se jedná: zda panelový či nepanelový?
 • Bude k získání úvěru postačující pouze zajištění, kterým disponuje žadatel?
 • Jaký úvěr s hlediska doby splatnosti bude žadatel využívat?
 • Jakou podporu de minimis již žadatel v roce podání žádosti nebo ve dvou předchozích kalendářních letech získal ? V případě využití režimu Dočasného rámce, je nutno ověřit, jakou výši podpor v tomto režimu a v režimu de minimis žadatel získal po 1.1. 2008.

Lze uvést několik příkladů toho, jak výše uvedené faktory ovlivňují volbu optimálního mixu podpor z obou programů, např.:

 • Pokud bude oprava bytového domu nepanelového typu představovat několik milionů Kč, bude se jednat o SVJ či menší bytové družstvo, které ještě žádné podpory nečerpalo, je nejvhodnějším řešením využit kombinaci režimu Dočasného rámce a podpory de minimis. Ve všech ostatních případech je účelné s přihlédnutím k výše uvedeným faktorům zvážit optimální režim postupu, aby žadatel mohl využít existující nabídku v co nejvyšším rozsahu.
 • Jestliže žadatel financuje opravy částečně z vlastních prostředků, je výhodnější použít tyto prostředky v maximální míře na oprav podporované z programu Zelená úsporám.
 • Pokud žadatel chce využít pouze krátkodobý úvěr menšího rozsahu, je účelné usilovat v maximální míře o využití programu Zelená úsporám.
Jak postupovat

Pro optimální využití podpor je ve většině případů potřebné zvolit správné pořadí uzavírání smluv o podpoře. Pořadí podání žádostí o podporu není rozhodující.

Panelové bytové domy

Jako nejvhodnější lze doporučit tento postup:

 • uzavřít nejprve smlouvu o záruce z programu NOVÝ PANEL (v režimu blokové výjimky), pokud žadatel potřebuje k financování úvěr a nemá dostatek jiného vhodného zajištění
 • následně uzavřít smlouvu o dotaci z programu NOVÝ PANEL (v režimu blokové výjimky),
 • jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci z programu Zelená úsporám (v jakémkoliv režimu).

Nepanelové bytové domy

Výběr vhodného postupu závisí především na počtu opravovaných bytových jednotek, výši nákladů na opravy na bytovou jednotku a na podílu vlastních zdrojů investora na financování oprav. Z uvedeného důvodu jsou dále uvedené propočty pouze orientační.

Menší projekty - do cca 100 bytových jednotek

 • nejprve uzavřít smlouvu o záruce v programu NOVÝ PANEL (v režimu de minimis),
 • následně uzavřít smlouvu o dotaci v programu Zelená úsporám (v režimu Dočasného rámce),
 • jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci v programu Nový PANEL (v režimu de minimis).

Větší projekty - nad cca 100 bytových jednotek

 • nejprve uzavřít smlouvu o záruce v programu NOVÝ PANEL (v režimu de minimis),
 • následně uzavřít smlouvu o dotaci v programu Zelená úsporám (v režimu blokové výjimky či Dočasného rámce),
 • jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci v programu NOVÝ PANEL (v režimu de minimis).

Na co nezapomenout

 • Žadatel o dotaci v programu Zelená úsporám je povinen splnit podmínky programu NOVÝ PANEL, a to minimálně v rozsahu dovolujícím poskytnutí dotace ve výši 2,5 % (opravy skupiny A). K tomu bude povinen předložit Státnímu fondu životního prostředí, který bude žádosti o dotaci vyřizovat, stanovisko PIS používané v programu NOVÝ PANEL (příloha A žádosti o dotaci). Pozn.: ve skupině A jsou kromě zateplení uvedeny ještě další opravy. I ty budou muset být součástí projektu podporovaného dotací ZÚ nebo musí u nich PIS potvrdit, že objekt tyto opravy nevyžaduje.
 • Dotaci PANEL lze poskytována pouze k té části úvěru, která nebude použita na financování zateplovacích prací podpořených dotací z programu Zelená úsporám (příp. i prací podpořených dotací z jiných státních nebo evropských fondů).
 • Seznámit se podrobněji se všemi dostupnými inovacemi prostřednictvím těchto webových stránek: www.sfrb.cz, www.cmzrb.cz, www.zelenausporam.cz.

Autor: Ing. Lubomír Rajdl, CSc., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a .s., vrchní ředitel úseku strategie

Zdroj: www.tzb-info.cz