Seed fond - šance pro nové i rozvíjející se podniky

Seed fond — šance pro nové i rozvíjející se podniky.

Hlavní formou podpory budou kapitálové investice do základního jmění společnosti, které budou v závislosti na stádiu rozvoje firmy poskytovány jako tzv. seed (zárodečný), start—up (startovní) a venture (rozvojový) kapitál.

Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou nastaveny tak, aby se vložené veřejné prostředky navracely zpět a mohly být opakovaně využívány. Po vstupní investici do cílové firmy a jejím rozvoji dojde k jejímu ukončení formou výstupu investora — tzv. exitu. V tržním prostředí jsou fondy rizikového kapitálu většinou zakládány na dobu určitou a fungují tak, že po dobu dvou až čtyř let investují do firem, poté tři až pět let podporují jejich růst a rozvoj a následně ukončí všechny investice, čímž získají investované prostředky zpět do fondu a mohou je opakovaně použít.

Podle pravidel Evropské komise je nezbytné, aby se do financování začínajících inovačních firem formou kapitálových vstupů zapojili i soukromí investoři, kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál na jejich další rozvoj, ale zejména know—how a obchodní kontakty. Podíl soukromého kapitálu v seed a start—up fázi musí představovat minimálně 30 procent z celkové investice a ve venture fázi minimálně 50 procent z celkové investice.

Veřejné prostředky budou poskytovány prostřednictvím speciálně vytvořeného fondu kvalifikovaných investorů Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s., který je ve stoprocentním vlastnictví státu. Fond bude obhospodařován investiční společností, která má povolení ČNB k činnosti investiční společnosti podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Tento správce stejně jako depozitář bude vybrán ve veřejné soutěži. Profesionální správa fondu spolu s účastí soukromých investorů by měla zajistit efektivní nakládání s veřejnými prostředky a návratnost prostředků do fondu. Úkolem správce bude zajišťování investičního procesu, tj. vyhledávání perspektivních cílových společností, zapojení soukromých koinvestorů, podpora rozvoje firem a následný výstup (exit) ze společnosti.

Projekt Seed/Venture kapitálový fond je připravován tak, aby ve 2. polovině 2012 byla zahájena jeho činnost.

Schéma fungování fondu a popis rolí jednotlivých subjektů najdete v souboru Schéma fungování Seed-VC fondu [pdf, 347 kB] Podrobné informace pro žadatele o podporu, včetně příslušných pokynů, budou průběžně zveřejňovány na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz a http://www.mpo—oppi.cz/

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument104253.html