Stavební konstrukce podle nové ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

V dubnu letošního roku vyšla nová ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, která nahrazuje doposud používanou normu stejného označení z června 2005. Oproti předchozímu vydání nová norma některé stávající články rozšiřuje nebo i mění.

Některé zásadní změny budou rozčleněny do následujících bodů:

Bod 3.1.1: Vliv stavebních výrobků na rozvoj požáru je stanoven podle ČSN EN 13501-1 třídami reakce na oheň s označením A1, A2, B, C, D, E, F. Pokud se u těchto tříd objevují dolní indexy fl, charakterizují podlahoviny, L pak tepelné izolace potrubí. V nové normě není uplatněn požadavek na celistvost, homogenitu a hmotnostní obsah nejvýše 5 % organických látek pro výrobky třídy reakce na oheň A2.

Bod 3.1.2: Pokud v normách řady ČSN 73 08.. není jmenovitě uveden požadavek na doplňkovou klasifikaci podle vývoje kouře s1, s2, s3 (viz čl.8.4. ČSN EN 13501-1:2007) nebo podle plamenně hořících kapek (částic d0, d1, d2 (viz čl.8.5 ČSN EN 13501-1:2007), nebere se při posuzování požadavků podle bodu 3.1.1 k těmto doplňkovým klasifikacím zřetel.

Bod 3.1.3: Tento bod vztahující se ke konstrukcím dodatečných tepelných izolací je ze stavebního hlediska velmi podstatný. Zásadní změna spočívá v posunutí původní požární výšky objektu z 9 m na 12 m . Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou hp > 12 m se tak navrhují podle dosavadních zásad uvedených v bodě 3.1.3 původní normy (ČSN 73 0810:2005), avšak tyto zásady jsou rozšířeny o požadavek na kvalitu provedení nadpraží a založení zateplovacího systému. Konstrukce se tedy hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová úprava, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky atd.) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky:

  1. Konstrukce se třídou reakce na oheň B, jde-li o konstrukce s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou;
  2. konstrukce mající třídu reakce na oheň A1 nebo A2 v případech nekontaktního spojení s dutinami, které umožňují svislé proudění plynů, popř. jsou-li tyto konstrukce ve výškové poloze hp > 22,5 m;
  3. povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1.Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

Autor: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.