Zamknuté dveře jsou pro hasiče překážkou navíc

V rámci ochrany bytů před vykrádáním se někteří jejich uživatelé rozhodli, že na jednotlivých patrech ve společných chodbách domu budou uzamykat dveře, a tím si zabezpečí, že vstup do bytů ze společné chodby bude přístupný jenom oprávněným uživatelům na příslušném patře.

Tím však brání snadnému a rychlému průchodu k hydrantům, které jsou instalovány ve společných částech domu. V případě požáru musí požárníci zdolat jednu překážku navíc.

Pokud se jedná o uzamykání, respektive neuzamykání dveří na chodbách bytových domů, je nutné uvést, že problematiku v konkrétních podrobnostech neřeší žádný právní předpis.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Autor: DENÍK/Libor Plíhal

Úniková cesta

V ustanovení § 5 odst.1 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů zákon právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ukládá povinnost vytvářet podmínky pro hašení požáru a záchranné práce. Zejména je nutné udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a k věcným prostředkům požární ochrany.

Ve vyhlášce číslo 246/2001 Sb. o požární prevenci je pak uvedeno, že k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby byly trvale volně průchodné všechny prostory, které jsou součástí únikových cest.

Pro každý obytný dům byla v minulosti schválená projektová dokumentace a požárně bezpečnostní řešení stavby včetně uzamykatelných dveří na chodbách. Pokud všichni obyvatelé bytů mají od těchto dveří klíče, evakuace osob z bytů není ohrožena a situace neodporuje právu. Tento stav však z hlediska současných technických možností jistě není ideální.

Konkrétní okolnosti

Doporučuje se proto konzultovat skutečný stav bytového domu s odborníkem, který se specializuje na oblast požární ochrany. Ten posoudí všechny okolnosti přímo na místě.

Pokud uzamykání dveří není v souladu s projektovou dokumentací a s požárně bezpečnostním řešením stavby, jedná se s největší pravděpodobností o porušení zákona o požární ochraně. V zájmu správného postupu je vhodné obrátit se na místně příslušný hasičský sbor kraje, který vykonává státní požární dozor.

MARTA OČOVSKÁ
právničkaZdroj: http://www.denik.cz/