Zelená úsporám - Jak se rozhodnout se zateplením v rámci programu Zelená úsporám? 2. díl

V předchozím díle byly popsány dvě možnosti přístupu k zateplení rodinného domu s využitím dotace z programu Zelená úsporám. Jednalo se o podmínky vypsané na samém počátku tohoto programu s úpravou z počátku června tohoto roku. Nyní si představíme, jakým způsobem bude ovlivněno hodnocení stejných rodinných domů, které byly použity jako příklad v předchozím díle, podle nových podmínek programu, které vešly v platnost 17.8.2009.

I nadále se budeme zabývat dotačním programem Zelená úsporám v souvislosti se zlepšováním tepelně-technických vlastností budov. Kategorie komplexního a dílčího zateplení, označované A.1 a A.2, se podle nového znění směrnice č.9/2009 významně mění a zpřístupňují dotační prostředky dalším skupinám potenciálních žadatelů.

Nejzajímavějšími součástmi novely podmínek jsou jednak navýšení dotačních prostředků na jednotku (m2 podlahové plochy, bytová jednotka, atd.) a zmírnění požadavků v části A.2 Programu - dílčím zateplování. Neméně podstatnou změnou je zpřístupnění programu také panelovým domům. To se týká ovšem pouze části A.1 - celkového zateplení. Zajímavý je také nově zavedený příspěvek na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku, které jsou nezbytnou součástí žádosti o dotaci.

Položme si nyní stejné otázky, jako v minulém díle: "Kolik dostanu z dotačního programu peněz?" a "Je pro mě výhodnější žádat o dotaci v podoblasti A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu (dále "celkové zateplení" nebo A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dále "dílčí zateplení")?" Odpověď ani nyní není jednoznačná, lze s jistotou ale říci, že kategorie A.2 podle nových podmínek nyní nabídne dotační prostředky širší skupině žadatelů. Jedná se zejména o objekty, kde z mnoha různých možných důvodů lze provést některá opatření pouze částečně.

Nejprůkaznější bude ukázka hodnocení dvou rodinných domů, které byly uvažovány již v minulém díle. Srovnejme nyní potřebná opatření, vedoucí ke splnění obou podoblastí. Podoblast A.1 bude opět řešena pouze s vyšší hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění, tedy 70 kWh/m2,rok. Do srovnání stavebních úprav nebudeme zahrnovat systém rekuperace, bez něhož je dosažení přísnější (nižší) hodnoty v podstatě nereálné. U této podoblasti nedošlo v rámci novelizace podmínek ke změnám technických parametrů, mění se jen výše poskytované dotace. Zde z původních 1300Kč/m2 na 1550Kč/m2 podlahové plochy.

V podoblasti A.2 dochází k významnějším změnám. Kromě navýšení dotačních prostředků se zcela mění struktura této podoblasti. Oproti původní povinnosti provádět vybraná opatření vždy celá (tedy např. výměnu všech oken a vnějších dveří objektu, zateplení všech obvodových zdí apod.) a v příslušném počtu, nyní toto není vůbec podstatné. Nové znění programu požaduje dosažení 20% resp. 30% úspory tepla na vytápění oproti původnímu stavu a zároveň dosažení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla ("hodnota U") podle normy ČSN 73 0540-2 (2007) Tepelná ochrana budov. Jsou-li tyto podmínky splněny, je možné žádat o dotaci a nezáleží na tom, v jakém rozsahu budou opatření provedena (jestli bude zateplena jen část fasád a vyměněna část oken, nebo pouze vyměněna okna atd.).


Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/

Autor: Ing. Petr Zahradník