Zelená úsporám - změny programu a odpovědi na dotazy čtenářů v rozhovoru s Ing. Irenou Plockovou

3. 6. byly oficiálně oznámeny změny podmínek programu Zelená úsporám. V rámci exkluzivního rozhovoru dále poskytujeme odpovědi na otázky čtenářů týkající se dotačního titulu, a to včetně vybraných nezodpovězených dotazů z on-line rozhovoru, který na portálu TZB-info proběhl 17. dubna.

Ministerstvo životního prostředí dne 2. 6. zmírnilo podmínky dotačního programu Zelená úsporám. Jak již bylo avizováno dříve, jedno dílčí opatření zateplení domu bude uznatelné pro přiznání dotace, i když bylo provedeno dříve než 1. 4. 2009.

Pro uznání opatření v části programu A.2. (Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů - dílčí zateplení) je ovšem nezbytné, aby splňovalo energetické parametry dané programem Zelená úsporám. Požadavek na snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 20 % se i nadále vztahuje na stav před realizací opatření dokončených po 1.4.2009 (tedy bez opatření dokončeného v minulosti).

Jak portálu TZB-info potvrdila Ing. Irena Plocková, ani náklady na provedení dílčího opatření realizovaného před 1. 4. 2009 se nebudou zahrnovat do výpočtu finančního stropu dotace (u komplexního a dílčího zateplení je to 50 % uznatelných nákladů).

Žadatelé, kteří v minulosti investovali do opatření, které neodpovídá z hlediska tepelnětechnických a energetických parametrů programu Zelená úsporám, mají stále možnost žádat o dotaci v oblasti A.1 (komplexní zateplení), kde se hodnotí pouze celkový výsledek úprav - dosažená úspora energie - bez ohledu na to, jaké parametry mají jednotlivá dílčí opatření. Požadavek na snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 40 % se však vztahuje na stav před realizací opatření dokončených po 1. 4. 2009.

Další úpravy programu se týkají

  • způsobu výpočtu energetických parametrů - použití metody výpočtu a okrajové podmínky podle TNI 730329 (rodinné domy) a TNI 730330 (bytové domy).
  • postupu při současném zateplení a provedení přístavby nebo nástavby budovy (hodnota měrné potřeby tepla na vytápění před realizací opatření se počítá na podlahovou plochu budovy původního tvaru, hodnota měrné potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření se počítá na podlahovou plochu budovy včetně přístavby nebo nástavby, výše dotace se určí na podlahovou plochu budovy včetně přístavby nebo nástavby, nejvýše však na 1,5násobek podlahové plochy budovy původního tvaru).
  • upřesnění podmínek pro uznání výměny hlavního zdroje tepla na vytápění objektu při výběru pouze dvou opatření (explicitní vyloučení zdrojů na tuhá fosilní paliva vč. kombinovaných, kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění).
  • předpisů pro ověření splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti zdrojů na biomasu a tepelná čerpadla (ČSN EN303-5, ČSN EN 13-229, nebo ČSN EN 13-240).
  • metodiky pro výpočet energetických zisků solárních kolektorů - metodika zveřejněná Státním fondem životního prostředí - Matuška, 2009.

Oficiální znění úprav naleznete zde.

Celý článek naleznete zde

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/