MMR - partner projektu

MMR

Telefon:
WWW stránky: http://www.mmr.cz
E-Mail:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996, kterým byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy České republiky.

Podle tohoto zákona (§ 14, odstavec 1) je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ústředním orgánem státní správy:

  • ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání
  • politiky bydlení
  • rozvoje domovního a bytového fondu
  • pro věci nájmu bytů a nebytových prostor
  • územního plánování
  • stavebního řádu
  • investiční politiky
  • cestovního ruchu

V čele ministerstva stojí ministr pro místní rozvoj, který je ústavním činitelem a členem vlády pověřený prezidentem řízením Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho pravomoci vyplývají z ústavy a dalších právních předpisů. Ministr řídí ministerstvo, jmenuje a odvolává všechny vedoucí zaměstnance a ředitele podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací.

Ministerstvo pro místní rozvoj dále spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Ministerstvo pro místní rozvoj také zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

Zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byla působnost ve věcech regionální podpory podnikání přesunuta z Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo průmyslu a obchodu