MŽP ČR - partner projektu

MŽP ČR

Telefon: +420 267 121 111
WWW stránky: http://www.mzp.cz/
E-Mail: info@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro následující oblasti:

* ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti podzemních a povrchových vod
* ochrana ovzduší
* ochrana přírody a krajiny
* ochrana zemědělského půdního fondu
* výkon státní geologické služby
* ochrana horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod.
* geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou
* odpadové hospodářství
* posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí (EIA), včetně těch, které přesahují hranice státu.

Je také ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích a ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.